بیانات مبسوطی از انگلس در باره دولت

 

" از آنجاييكه انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن برتقابل طبقات بوده،از آنجا كه  درعين حال، خود دولت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده، لذا برفق قاعده كلي اين دولت، دولت  طبقاتيست كه از همه نيرومندتر است". لنين در متن كتاب دولت وانقلاب ترجمه آلماني صفحه 17 بيانات مبسوط وكامل انگلس را پي مي گيرد واز قول او مي نويسد:

 

" پس دولت از ازل وجود نداشت. جوامعي بودند كه كار خودرا بدون آن از پيش مي بردند وازدولت و قدرت دولتي تصوري نداشتند. در مرحله معيني از تكامل اقتصادي ، كه ناگزير با تقسيم جامعه به طبقات مربوط بود، وجود دولت ، بعلت اين تقسيم ، ضروري شد. اكنون ما با گامهائي سريع به آنچنان مرحله اي از تكامل توليد نزديك مي شويم كه در آن وجود اين طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده، بلكه بمانع مستقيم توليد مبدل مي شود. طبقات باهمان ناگزيري كه در گذشته پديدشدند، ناپديد خواهند گرديد، جامعه اي كه توليد را براساس اشتراك آزاد و متساوي مولدين ، بشيوه نوين تنظيم خواهد كرد ، تمام ماشين دولتي را به آنجائي خواهد فرستاد كه در آنزمان جاي واقعي آنست : به موره آثار عتيق دركنار چرخ نخريسي و تبر مفرغي". با توصيف وشرح كاملي كه انگلس درباره تقسيم جامعه به طبقات مختلف وبرخورد با دولت طبقاتي ارايه مي كند،بديهي مي نمود كه سوسيال دمكراسي نهفته دردامان سرمايه داري ازسر بي رسالتي وبي كفايتي، لاجرم تعويض ماشين دولتي را ازطريق دولت پرولتاريايي درك وهضم نمي كند، چونكه گويي مي داند كه لاجرم با فرستادن تمامي ماشين دولتي بموزه آثار عهد عتيق،خود اوهم ناگزير بايد به عتيقه جات بدلي تبديل گردد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Home Farsi German