بزودی چین وروسیه یکی دیگر از پایگاههای خودرا در خاورمیانه از دست می دهند

 

امروز سوریه فردا نوبت حکومت ملایان است

 

 باردیگرحمله به مردم غیر نظامی ، بمباران مناطق مسکونی واشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی ارتش جنایتکار اسرائیل در دستور کار دولتمردان این کشور قرار گرفت.البته این اولین بار نیست که دولت اسراییل در جهت منافع دولت امریکا در نوار غزه دست به آدمکشی می زند . بلکه این بار به دنبال جنگ وآشوب درسوریه وبه ویژه اصراروپافشاری روسها به ادامه حکومت بشار اسد که تاکنون دستش آلوده به خون بیش ازسی هزار انسان است، بنظر می رسد که دولت امریکا در این مرحله که روسها وچینی ها پی در پی قطعنامه های  حمله به سوریه را وتو می کنند با دستور حمله ارتش اسراییل به نوارغزه  وخاک سوریه ، زمینه های سقوط  حکومت دمشق را فراهم  می سازد.

البته این فضای  جنگ افروزی و اعمال زور بر مردم بی دفاع فلسطین در هیچ منطقه از جهان مشاهده نمی شود. ترس وهراس دایمی مردم از حمله های هوایی و پرتاب بمب وموشک توسط گروههای درگیردر جنگ خصوصا به خاک و خون کشیدن کودکان فلسطینی و اسراییلی  اساس زندگی روزمره و عادی مردم را در این منطقه از جهان فلج کرده است . دراین رابطه هم دولت ارتجاعی وابسته اسرائیل و هم نوکران ودست نشاندگان چین وروسیه به ویژه سردمداران حکومت اسلامی که باارسال اسلحه، بمب وموشک  تروریستهای اسلامی  رادر لبنان وغزه یاری می دهند،  باعث کشتار مردم بی گناه هستند.

 فقر اجتماعی- فرهنگی و بیخانمانی صد ها هزار نفر آواره فلسطینی و جنایاتی که دولت اسرائیل سالهاست با پشتیبانی دولت آمریکا و همدستان اش بر مردم ستم دیده این سرزمین اعمال می کند، بی درنگ یاد اعمال ضد بشری رژیم فاشیستی  آلمان رادراذهان  زنده می کند.

متاسفانه سایر دول غربی  وبه اصطلاح دمکرات جهان هم با بی شرمی ضمن اطاعت از سیاستهای ارتجایی دولت امریکا حمله  وحشیانه صهیونیستها به حریم فلسطینی ها را که بیش از پنجاه سال است در حسرت وانتظار یک کشور مستقل  وآزاد  بسر می برند، یک ضرورت عاجل  می دانند.

ننگین تر از همه اینکه در آنسوی این دعوا هم حاکمین مرتجع روسی وچینی با پرورش تروریستهای اسلامی  به منظور ایجاد یک بلوک به اصطلاح ضدامپریالیستی  و مقابله با دسیسه های دولت امریکا  درخاورمیانه ، مردم بی گناه فلسطین را قربانی منافع خود می کنند.

به هرحال جنایت روزهای اخیر دولت اسرائیل و مزدوران حماس وسایر گروههای ترور که بی شک سالهاست برپایه سیاستهای دولتهای روس و امریکا در منطقه عمل می کنند، یک بار دیگر بر این ضرورت تاکید دارد که برای پایان  وخاتمه جنگ وخونریزی در منطقه و دستیابی به استقلال وآزادی  باید مردم محروم اسراییل وفلسطین خود راسا با همبستگی واتحاد بایکدیگر درمقابل اعمال و سیاستهای ضد بشری  ابرقدرتها بپاخیزند. چرا که بدون کوتاه کردن دست صهیونیستی های امریکایی در اسراییل وبیرون راندن مافیاهای روسی وچینی از منطقه  به ویژه قطع دستان تروریستهای ایرانی ولبنانی از خاورمیانه ، صلح وآرامش هرگز به این منطقه باز نمی گردد.

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Home Farsi German