امپریالیستها هرگاه که  خواسته اند  ایران را در آتش  وجنگ سوزانده اند

 

 

دست نمایندگان سرمایه داری وشیادان مذهبی را از جنبش انقلابی مردم  ایران قطع نماییم - گرنه این بارهم جنبش های انقلابی و مردم  فقیرایران  دست خالی می مانند

 

 مردم دست خالی می جنگند

 

جمهوری سبز ، حقه جدید سرمایه داری برای جلوگیری از رشد جنبش سوسیالیستی در ایران

 

 

آقایان موسوی وکهروبی  وسایر خرده دمکراتهای مذهبی  که امروزه  درلوای  آزادی خواهی   سنگ جنبش را برسینه می زنند،  باید بدانند که این کلاه سبز امریکایی- اسلا می    بر سر مردم  ایران نمی رود . و ادامه   حکومت اسلامی  تحت هر نامی چه باحسین  ویا علی  مورد قبول ورضایت مردم انقلابی ایران نیست. درواقع مشکل جامعه ایران اساسا شخص  ولی فقیه و یا حکومت اسلامی به رهبری افراد  نیست. نظام سرمایه داری و اقتدار سیاسی وفرهنگی مذهب اسلام باید کلا  درعمق وپهنای  ایران عقب مانده   برچیده  شود. این دمکرات نما های  اسلامی  از ریزو دورشت که امروزه  برای مهار وکنترل مبارزات به حق مردم ایران یعنی  کم رنگ کردن مبارزات  کارگری  ودور نگهداشتن انقلابی یون ایران  از صحنه  سیاست ، حال شال سبز سیدان برگردن دارند اگر راست می گویند،  ابتدا باید قبای وابستگی  ومذهبی خویش را از تن به در آورده تا درراستای خواسته های  مردم ایران داد سخن گویند.

 

با ما از آزادی ایران ورهایی ملت  سخن مگو ای جاهل که تو خود سالهاست قلاده اسیری وبندگی  برگردن  افکندی

اين دلسپردگان به اسلام   درواقع خود جزیی  از پیکر متعفن  و پوسیده  همان اجدادی هستند که  از هشتصد سال پیش تا به امروز  ایران وایرانی را در چنگا ل مذهب جهل ونادانی گرفتار کردند. ما با شکل مبارزه جنبش سبز که درحال حاضر درمقابل حاکمیت وقت  درجریان است مخالف نیستیم. بلکه دراین مقطع از هر صدای آزادی خواهی  واستقلال طلبی واقعی گروههای مردمی   که به  نابودی حکومت ملایان واستقرار حاکمیت مردم در ایران منجر شود دفاع خواهیم کرد. موضوع مورد بحث اینجاست که لیبرال دمکراتهای مذهبی  این پیش منبران مکتب خمینیی  عالما با علم کردن  بیرق سبز  حسینی حال قصد دارند که آب رفته را دوباره به جوی بازگردانند.از این نظر استکه

جمهوری سبز، معصومیت از دست رفته ی  سرمایه داری وابسته ایران  پس از سی سال درپناه حکومت اسلامی اعاده حیثیت می کند

 

 خمینی اگر در 15 خرداد 42  با پشتیبانی قدرتهای خارجی لاف حکمرانی و ولایت در برابر شاه سرداد  وبا فریب مردم دربهمن 57 برتخت پادشاهی جندالله لم داد. حال نیست  ببیند که چگونه اسلام و جمهوری اسلامی  به گل نشسته است. به طوریکه حتی  ملایان  یک لاقبایی همچون خاتمی هم امروزه  بر ولی امرمسلمین خرده می گیرند . در واقع این لیبرالیسم خواهان   که امروزه سراسیمه زده درصدد نجات اسلام بر آمده اند ، باید باورکنند که دیگر دوره  امام وامامزاده بسر آمده  وباید  از سنوات آیات شیطانی  وخلوتگهای ارتجاعی وموروثی مذهب اسلام  که سالهاست پیکر جامعه پارسیان را در آتش وخون سوزانده است ، دست شست.  ایران  وایرانی باید به  فرهنگ دیرینه  ودستاوردهای تاریخی خود اقامه کند تا  پناه بردن  به فرهنگ  ومذهب  بیگانه . حال تو خود ببین  آنهاییکه سال ها  مستقیما خود دست  در خونریزی وغارت مردم  ایران داشتند  و با چماق اسلام بر سر کارگران بی دفاع  ایران کوبیدند ، چگونه حال  برای  خاموش  کردن  جنبش دمکراتیک کارگران  وبه انحراف کشاندن جهت مبارزات خودجوش  مردم  همچون مار به خود می پیچند.

واما آنان که  در سی سال پیش خیال می کردند که باروی کار آمدن حکومت خمینی در بهمن 57 ایران به رهایی واستقلال  واقعی دست خواهد یافت ، ویا اینان که امروزه سینه زنان  بدنبال موسویها  وجمهوری سبز براه افتادند  همین اشتباه  وخیانت را مرتکب خواهند شد که باوردارند،  باروی کار آمدن دولت   آقای میرحسین موسوی  که خود یک تاجر زاده بزرگ  می باشد،  ایران از شر بندگی  واسیری خلاصی خواهد یافت.

 

 

آنکه  امروز ازبر قدرت ، شال سبز سیدان بر گردن می اندازد          عجبی نیست  که چرا درفردا ، طناب دار برگردن  خلق می اندازد

 

تعجب نکنیم

تا حصول به سوسیالیسم علمی  در جهان ، بازی چه های نازل تاریخی  تواما در هر دوره ای به فراخور شرایط سیاسی واقتصادی  حاکم  از نو تکرار خواهند شد تا زمانیکه  سر انجام مردم  یعنی  کارگران   وزحمتکشان  جهان تاریخا  طناب اسارت بار مزدوری  وبندگی را از گردن بریده شده خود وجامعه برمی دارند. 

    انقلاب وحکومت  زحمتکشان  ایران  آری

اسلام گرایی وخلق کشی بسود روس وامریکا هرگز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Home Farsi German