سرمایه داری در آستانه سقوط

 

قیامهای خلقی جهان را دربرگرفته است

 

سرمایه داری دیگر قادر به ادامه  سیاستهای استثماری و استعماری خود درجهان نیست.تقریبا در اکثر کشورهای جهان مردم فقیروستم دیده برعلیه نظام کاپیتالیستی به پا خاسته اند. به ویژه  پس از قیامهای مردمی در کشورهای شمال افریقا وسقوط حکومتهای دیکتاتوری قذافی و مبارک آکسیونهای سیاسی بسیاری در کشورهای اروپایی  از جمله آلمان ، یونان ،سویس، ایتالیا و امریکا به وقوع پیوست. علت ومناسبت این اعتراضها  بیشتر مبارزه و مقابله با قدرت رو به افزایش بانکهاست.

هر چند شروع این اعتراضها وانتقاد مردم از سیستم بانکداری در امریکا تحت شعار  اشغال وال استریت در شهر واشنگتون آغاز شد، اما شرکت افراد وگرد آمدن گروههای چپ به منظور همبستگی با این جنبش در مقابل مقر بانک جهانی  در شهر فرانکفورت محتوای مبارزه ضد امپریالیستی این جنبش را عمیقا تقویت بخشید.این اولین بار بود که صد ها نفر از مخالفان سرمایه داری در مقابل بانک جهانی اجتماع کرده وبه گسترش روز افزون قدرت بانکها وموسسات مالی  در جهان اعتراض کردند.همچنین به عنوان همبستگی وپشتیبانی با نیروهای ضد امپریالیستی در سایر شهرهای جهان سوسیالیستها و گروههای چپ در شهرهای رم، آتن، لندن، مادرید وبروکسل در مقابل اعمال سیاستهای یکجانبه نظام سرمایه داری صف آرایی کردند. به طوریکه در اعتراض بیش از 200 هرزار نفر از مردم شهررم به سیاستهای غلط سرمایه داری در این کشوربیش از صد ها نفر زخمی وتعداد بسیاری از جوانان این شهر توسط پلیس رم دستگیرو بازداشت گردیدند. دراین روز سرمایه داران وبانکداران  شهررم درمقابل این خروش همگانی مردم به خود لرزیدند.

 در این راستا حتی رهبران کشورهای روس وچین هم از ادامه این قیامها برعلیه سیستم سرمایه داری که خود جزیی از اعضای اصلی این نظام جهانی بشمار می آیند، احساس نگرانی کردند. به طوریکه در هفته گذشته با اوج گیری اعتراضها واعتصابات مردمی برعلیه رژیم پوتین که وی همچون احمدی نژاد  به تقلب در انتخابات فرمایشی درروسیه محکوم است، ده ها هزار نفر از مردم در خیابانهای شهر مسکو اجتماع کردند. در چین هم در حال حاضر اوضاع چندان بهتر نیست و دولت  کاپیتالیستی این کشور  شدیدا دستور جلوگیری وسرکوب  قیامهای مردمی  وقلع وقمع مخلفان خودرا صادر کرده است .

قابل تصور نیست قیامهای مردمی واعتراض به سیاستهای استعماری واستثماری سرمایه داری در جهان نه فقط شهرهای واشنگتون و بروکسل را برخود لرزاند، بلکه حتی مردم دراسراییل هم در مقابل سرمایه داران صهیونیست ودولت دست نشانده امریکا بپا خاستند.

مغز کلام اینکه گسترش اعتراضها و قیامهای مردمی در کشورهای آسیایی وافریقایی وتغییر رژیمهای دیکتاتوری وروی کار آمدن رژیم های وابسته اسلامی در این کشورها تصادفی واتفاقی نیست. ویا برکناری سران ورهبران دولتهای ایتالیا، یونان واسپانیا از مصدرقدرت وقطع مزایای اجتماعی و پس انداز در امر هزینه های دولت دربخشهای مختلف درمانی وخدماتی خصوصا کاهش حقوق بازنشستکان در کشورهای صنعتی جهان بی مورد نیست.

آری افزایش رو به رشد مناسبات یکجانبه سرمایه داری وتحکیم قدرت ونفوض بانکها درجهت دستیابی سرمایه داران به سود بیشتر  نه فقط جهان را هم اکنون با جنگ وخونریزی و مشکلات عدیده ای در عرصه های مختلفی مواجه ساخته است ، بلکه حاصل این سیاستهای استثماری و مافیایی تراستهای مالی  حاکم در جهان  زندگی میلیونها انسان را با خطر مرگ ونیستی روبرو می سازد . به طوریکه مردم جهان را دیگر فقط سیل و زمین لرزه تهدید به نابودی نمی کند، بلکه جنگ  وکشتار بیرحمانه عوامل مزدور ووابسته به امپریالیسم جهانی امکانی برای ادامه حیات انسان وگیاه برروی این کره خاکی باقی نگذاشته است. در واقع روزی نیست که درکشورهای افغانستان ، عراق  ویا پاکستان انسانهای بی گناهی قربانی خواسته های استثماری ودسیسه های سرمایه داران وتروریستهای مزدوراین ویا آن کشور نباشند.آسمان وابرها را بوی خون فراگرفته است. حتی کبوتران آسمان وتیزچنگان  کوهستانها را هم از این  همه تهدید وکشتار برروی زمین دیگرامانی باقی  نیست.

در واقع  نتیجه اقدامهای استثماری وجنگ های امپریالیستها به منظور دستیابی وکنترل منابع انرژی در جهان نه تنها مردم فقیر کشورهای افریقایی وآسیایی را این چنین در آتش جنگ می سوزاند، بلکه  تاثیر افزایش قدرت بانکهای سرمایه داری وتسلط یکجانبه آنها بر بازارهای اقتصادی ومالی جهان و بهره کشی از نیروی کارارزان در کشورهایی از جمله چین وهندوستان  معضلات بیشماری در داخل کشورهای صنعتی فراهم کرده است. درنتیجه هر آنچه که دولتمردان امریکا اصطلاحا به منظور برکناری دیکتاتورها از صحنه قدرت در کشورهای مصر ولیبی خرج کردند ، باید هزینه این کشتار و تخریب ها را کارگران وزحمتکشان کشورههای اروپایی وامریکا بر دوش گیرند.  تنها هزینه پرتاب 10 هزاربمب وراکت توسط جنگنده های امریکایی وناتو برروی سرمردم لیبی هزینه ای بالغ بالغ بر 900 میلیارد دولار در برداشته است. برآورد دقیق سایرهزینه های جانی این اتفاق وتعیین میزان خسارات مالی وارده در این کشوراز حوصله این مقاله خارج است. به هر حال بحران یورو و سقوط  سنگین بورسهای مالی واعتباری وورشکستگی  برخی از کشورهای  کاپیتالیستی وهمچنین ارزیابی کاهش بونیه مالی امریکا وبرخی از کشورهای  اروپایی از جمله  ایتالیا ، ایرلند، فرانسه ویونان در شرایط حاضر  خبر از سقوط احتمالی سرمایه داری در جهان می دهد. قدر مسلم سرمایه داران وزورمندان جهان با تحقیر خلقهای محروم  و خارج ساختن کمونیستها از صحنه قدرت سعی در احیاونجات  نظام سرمایه داری از بن بست کنونی می باشند، اما حقیقت موجود نشان می دهد که افزایش تضاد های طبقاتی و گسترش بیکاری در جهان، خصوصا اوجگیری اعتراضات مردمی در مقابل نظام سرمایه داری هیچ گونه شانسی برای رهایی امپریالیستها از کمند  بحرانهای موجود خود در جهان  باقی نمی گذارند.

 

رهایی از سرمایه داری            راه رسیدن به آزادی است

..........................................................................................................................

Home Farsi German