آقای خامنه ای شرم کنید

 

 اعمال زور وقدرت دربرابر جوانان محروم ایران پیروزی نیست

 

 

 زمین اگر پیکر شما را در خود پذیرا باشد ، ما به وجود این جهان هستی وخاک آن زمین  شک خواهیم کرد

 

بهمن 88 وبزرگترین دستاورد جنبش ضد امپریالیسی ایران در یکصد سال گذشته

 

 

درحاشیه برگزاری مراسم سالگرد انقلاب خون وخونریزی

 

حمله راهزنان ویاغیان رژیم به صف جوانان انقلابی ایران شدت یافت


به دنبال برگزاری  سالروز  22  بهمن، مانور راهزنان عرب ایرانی برای سرکوب قیام مردم  وبه خاک وخون کشیدن جوانان انقلابی ایران به  اوج خود رسید.
حتی اختناق، زندان و شکنجه در این چند ماهه اخیر  رهبرقوم این یاغیان را اغنا نکرد. به طوریکه به دنبال  اعتراض مردم در روز عاشورا که طیف وسیع و گسترده ای از اقشار مختلف را در برداشت، دستور دستگیری  واعدامهای  هدفمند  مخالفان رژیم  در سجاده نماز خادمان روس وچین قرارگرفت.
به ویژه  شدت موج دستگیری ها وبه دنبال آن شبیخون به  روزنامه ها وسایر مراکز اطلاع رسانی و ترساندن مردم از شرکت در تظاهرات به حدی بود که قلم وزبان از توصیف آن عاجز است. صدور اطلاعیه ها مکرر، اظهارات علنی واقرار فرماندهان نظامی به اعمال خشونت و سرکوب جنبش  در روز 22  بهمن گواه این ادعا است که  حکومت اسلامی مشت بر در بسته می زند وکپن ملا وملا گری در ایران برای ادامه حکومت از اساس باطل گردیده است. تمامی این  اقدامات وحشیانه و برنامه ریزی ارتجاع برای مهار جنبش اعتراضی و خاموش ساختن شعله های مبارزه ضد امپریالیستی مردم ایران که این روزها جهان با آن همراه شده است ، اگر چه درروز 22 بهمن برای رژیم درمانده اسلامی  پیروزی محسوب شد، اما واقعیت این است که اربابان خامنه ای این حقیقت را به خوبی دریافتند که با وجود این که بخش وسیعی از اصلاحطلبان دراین روز در خانه ماندند ( گر نه پس چگونه است که درروز عاشورا میلیون ها نفر از مردم به خیابان ها می آیند واما در روز 22  بهمن تعداد معترضین حتی بیک میلیون نفر هم نمی رسد )  ولی جنبش ضد امپریالیستی ومستقل ایران بدون توجه به عدم شرکت سایر گروهها با شجاعت در میدان مبارزه با استبداد حاضرشد. به هر حال اگر شرکت مردم  در روز 22 بهمن 88  از لحاظ کمی در مقایسه با  اعتراضات گذشته تفاوت قابل توجهی داشت ، اما در عمل این حرکت ثابت کرد که جنبش خودجوش مردم راه وحساب خودرا از سازشکاران ولیبرالیسم مذهبی جدا کرده وتا سرنگونی رژیم اسلامی  دست از مبارزه نمی کشد. سرکوب وکشتار مردم در هیچ دوره ای از تاریخ پیروزی نبوده است. گرنه باید به هیتلر به خاطر آن کشتارها مدالهای رنگارنگ داد. اما فراموش نکنیم،  آنچه که در طول هزاروچهارصد سال در ایران ناممکن بود، یعنی شکستن هژه مونی اسلام وترد ملاها ازصحنه سیاسی واقتصادی ایران، حتی ازجابجایی کوه دماوند سخت تر بود ، اما با این وجود شاهد هستیم که چگونه مردم آگاه ایران در این دوره از تاریخ رسما وشرعا  دست رد به سینه مذهب اسلام می زنند واین به نوبه خود از هر انقلاب  ودگرگونی سیاسی در صد سال گذشته  برای جامعه ومردم ایران مهم تر می باشد. زیرا ما معتقدیم  که درجهت رهایی از استبداد حاکم در ایران باید ابتدا از شر ارتجاع مذهبی خلاصی یافت تا بتوان با خواستهای به حق مردم همراه شد. حتی ما معتقدیم که سرنگونی رژیم اسلامی در این مقطع اززمان با آنکه این موضوع این روزها آرزوی هر ایرانی است، صلاح عاجل وهدف کوتاه مدت انقلاب محرومان نیست وباید اهاد مردم چه درشهر ها ویا روستا درروند مبارزات خود با حکومت اسلامی  وحامیان امپریالیست آنها ریشه این نابسامانی را شناخته و هرچه بیشتر نسبت به مقاصد سیاسی واقتصادی سرمایه داری  و عمق ستم وخیانتی که مذهب اسلام طی این سالها بر مردم ایران روا داشته است، آگاه  شوند . به طوریکه دیگر در آینده شیادانی همچون خمینی وعاملان وابسته  به سیاست های روس وامریکا  نتوانند با حیله مذهب و گریه وزاری برای روز عاشوزا به سادگی سوار بر افکار  وزندگی مردم محروم  شوند.این امررا نباید کوچک شمرد. زیرا محتوای اقتصادی یک انقلاب بعضا مهمتر از دستاوردهای سیاسی آن در کوتاه مدت می باشد. این واقعیت را انقلاب 57  به وضوح ثابت کرد. مغز کلام همانگونه که تجربیات جنبش در این دوره کوتاه  نشان می دهد: لشگرکشی، اختناق،  زندان و شکنجه  مانع  گسترش جنبش وهمگانی شدن انقلاب در آینده نخواهد بود. درواقع هر آنچه را که نسلهای گذشته درروند مبارزات خود با استبداد بدان دست نیافتند، امروز توسط جوانان انقلابی جنبه واقعیت می یابد، واین واقعیت آنست که مردم ایران سرانجام پس از هزاروچهارصد سال مذهب اسلام وحامیان آنها را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد. از این نظراست که باید در اوضاع حساس کنونی که جنبش انقلابی مردم در برابر دسیسه های بورژوازی اسلامی تنها مانده است ، با تشکیل یک شورای انقلابی که تمامی نیروهای ضد امپریالیستی وانقلابی یون ایران را  ابتدا بدون ملاحظات گروهی وسازمانی در بر می گیرد، همه جانبه به یاری انقلاب زحمتکشان  و دفاع از دستاوردهای جنش ضد امپریالیستی ونوپای ایران ودرنهایت  تشکل مبارزه  سیاسی وصنفی کارگران تحت رهبریت حزب طبقه کارگر ایران در مقابل سرمایه داری  شتافت. این امر از نظر تاکتیک سیاسی در  شرایط حاضر برای کمونیستها وسایر سازمانهای انقلابی ایران  ونیز درجهت براندازی نهایی حکومت اسلامی واستقرار حکومت دمکراتیک کارگران در بلند مدت معطوف به ترمیم شکاف بین نیروهای اجتماعی وبه طبع آن اتفاق نظر  ویگانگی میان  کلیه مخالفان نظام اسلامی ( یعنی ضد امپریالیستها ) ، به ویژه اتحاد منسجم بین نیروها وگروههای مترقی وانقلانی در داخل وخارج از کشور  برای پشتیبانی بیشتر ازجنبش کنونی خواهد بود. به شرط آنکه منظور هر یک ازما از شرکت در جنبش کنونی  صرفا معطوف به قدرت رسیدن دسته وگروه خاصی  امثال یا حسین، میرحسین ها نباشد.

 

این کله پوکها  نمی دانند که تاریخ همچون باطلاقی تمامی ناخاله ها وضایعات اجتماعی را درروند تکاملی خویش  در خود دفن می کند. گر نه می بایست هیتلر وموسی لینی

 

   هنوزهم بر مصدر قدرت  بودند.در این رابطه هیچ امام وپیغمبری تاکنون از این باطلاق  تاریخ  جان سالم به در نبرده است .

 

 

 

پیش بسوی تشکیل شورای انقلاب برای آزادی ایران

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Home Farsi German