جنگ در سوریه آخرین پرده آدم کشی امپریالیستها نیست

 

 

جنگ وخون ریزی وانهدام کشورهای افغانستان ،لیبی ،عراق ومصر کافی به نطر نمی رسد تا امپریالیستها از ادامه آدم کشی وغارت ملل جهان دست بردارند.این روزها سوریه در آتش وخون می سوزد وگرگهای سرمایه داری حلقه محاصره  مردم بی دفاع را تنگ تر کرده اند. به قرار اطلاعات واصله از سوی سازمانهای جهانی حقوق بشر همه روزه جت های جنگنده روسی شهرهای مختلف سوریه را مباران می کنند ودر این میان صد ها نفر از مردم بی گناه این کشور کشته می شوند.

درمرکزاین جنگ خانمان برانداز همچون سایر جنگهای دیگردرجهان  دوابرقدرت روس وامریکا در برابر هم نشسته اند.از یک طرف امپریالیسم امریکا با پشتیبانی شورشی یان وتروریستهای اسلامی از جمله جبلل الفتح و النصره سعی براین دارد تا در ادامه برنامه های جنگی خود در منطقه خاورمیانه سوریه را هم چون مصر ، لیبی ، عراق وافغانستان از حلقوم وسیتره روسها خارج سازد.ودر طرف دیگر روسیه می کوشد تا با پشتیبانی از بشاراسد و کمک نیروهای حزب الهی ایران و لبنان آخرین سنگرگاه خود درمنطقه یعنی سوریه را حفظ نماید. دراین کارزار جنگ وخونریزی روسها خوب می دانند که با از دست دادن سوریه نگهداشتن ایران برای آنها در آینده دشوار خواهد بود. و چه بسا حتی ممکن است که موجودیت نظامی سیاسی خود آنها هم درمنطقه  به خطر افتد. ما معتقدیم که وضع روسها در مقابل امریکا همچون ماری در مقابل خوکچه هندیست.یعنی قدرتمداران روسی در مقابل امریکا هیچ راهی جزچنگ اندازی به جنگ سوم جهانی درپیش روی خود ندارند. این اولین بار در تاریخ نیست که مردم بیگناه جهان در آتش وخشم جنگ امپریالیست ها میسوزند.اما بنابر شهادت تاریخ آدم کشی و تخریب کشورها به صورتی که امروزه در سوریه جریان دارد حتی در جنگ های بین الملل اول و دوم هم مشاهده نشده است. درا اینجا باید پرسید چه کسی به این باندهای آدم کش و جانی اجازه می دهد تا به زنان و کودکان بی دفاع تجاوز نمایند. مسئول این همه خونریزی و تجاوز جنگجویان خدا وگروههای اسلامی کیست ؟این جنایتکاران امریکایی و روسی درسوریه چه می خواهند؟ دراینجا ما برای روشن شدن بیشتر موضوع به تجزیه و تحلیل دو موضوع در زیرمی پردازیم.

،1-   مبارزه با نظام سوسیالیستی

با پیروزی ارتش سرخ شوروی بر رژیم تا به دندان مسلح نازیها آلمان امپریالیسم غرب احساس ترس و وحشت کرد. این موفقیت جنگجویان ارتش شوروی در مقابل رژیم هیتلر زنگ خطر جدی برای جهان سرمایه درای به صدا آورد. در واقع با پیروزی ارتش شوروی در مقابل امپراطوری هیتلر سرمایه داری غرب به سرکردگی امریکا برآن گردید تا از نفوظ وتسلط بیشترسوسیالیستها درجهان جلوگیری نماید. به همین منظور پس ازخاتمه جنگ و تقسیم کشورآلمان بین متفقین ، متفکران وایده لوگهای بورژوازی غرب برنامه مبارزه با دولتهای سوسیالیستی وازمیان بردن نیروهای ضد امپریالیستی را درسطح جهان مطرح کردند. به طوریکه در کمتر از گذشت چهل سال پس از جنگ جهانی دوم سرانجام کشورشوروی این به اصطلاح کعبه کمونیستها وفاتح دروازه های  برلین منحل اعلام و قسمتهای بسیاری از سرزمینهای آن بین بانکهای سرمایه داری غرب تقسیم گردید.اگر چه تغییر سیستم حکومتی در شوروی و چین بدون خونریزی وجنگهای داخلی انجام گردید ، اما در شرق بویژه سرنگونی رژیم های حامی و وابسته به سیاستهای شوروی با جنگهای داخلی و خونریزی همراه بود. در پی این تغییر وتحولات سیاسی واجتماعی درکشورهای مختلف ضربه سختی به انقلابیون و سازمانهای ضد امپریالیستی جهان وارد گردید. بطوریکه حال آن کشور بلشویکها و آن سرزمین دهقانان چینی جولانگاه رقص غربی ها است وسرمایه داران امریکایی  این سرزمینها را حال خانه خود می دانند.

2 - مبارزه با ایده ئولوژی مارکسیسم

- استفاده از اسلام به عنوان کمربند سبز برای مبارزه  با مارکسیستها

به عقیده متفکرین و ایده ئولوگهای سرمایه داری بهترین شیوه مبارزه و مقابله با کمونیسم استفاده ازمذهب می باشد. از این نظر پس از فروپاشی شوروی و انحلال احزاب به اصطلاح سوسیالیستی وحامی آنها در اروپای شرقی امپریالیستها اقدام به تشکیل یک جبهه ضد کمونیستی وتاسیس یک کمربند سبز یعنی تشکیل حکومتهای اسلامی برای مقابله با کمونیسم درجهان نمودند. در راستای این اهداف ابتدا رژیم شاه در ایران به زیرکشیده شد و یک حکومت اسلامی به رهبریت خمینی در این کشور حاکم شد.سپس در ادامه این سیاست ها در ترکیه بدنبال یک کودتای نظامی حاکمیت سوسیال دمکراتها به رهبریت اجویت خاتمه یافت واسلام گرایان قدرت را به دست گرفتند. درعراق هم صدام حسین سرکرده به اصطلاح حزب سوسیالیست بعث عاقبت سروحکومت را ازدست داد ومالکی این مامورومزدور امریکا یک حکومت اسلامی دراین کشور تشکیل داد.

 در کشورلیبی محمد ال قذافی  سرنوشتی بهتر از صدام در پیش روی نداشت وبا حذف وی ازمصدر حکومت  ، گروههای اسلامی وظیفه خدمت به غربی ها را مستقیما به دست گرفتند. حال این کمربند سبز اسلامی از خاورمیانه تا مرزهای اکراین وروسیه برای جلوگیری از وقوع هر گونه انقلاب سوسیالیستی وقیامهای مردمی درجهان تشکیل گردیده است .به طوریکه نوکران امپریالیسم امریکا یعنی احزاب محافظه کارو مذهبی در اروپا از یک طرف وشمشیر بدستان مسلمان در خاورمیانه از سوی دیگر برای مقابله ومبارزه با جبهه های ضد امپریالیستی وخفه کردن صدای مردم به صف ایستادند.

البته این اولین بار نیست که سرمایه داری برای مقابله با رشد وتوسعه کمونیسم در جهان از برنامه های سیاسی ونظامی استفاده می کند. بلکه این امر ازمان مارکس ودر واقع از زمانی که وی در سال 1848 مانیفست کمونیسم را تالیف نمود، در دستورکارسرمایه داران  قرارگرفته وشکار کمونیستها وانقلابیون هم از همان سالها آغاز گردیده است.

درواقع وقوع این اتفاقات سیاسی و اجتماعی و پیگیری سیاستهای خارجی دولت امریکا درسطح جهان، تغییر وسرنگونی رژیمهای خودکامه در شرق و یا الحاق کشورهای متحد شوروی به بلوک غرب به  بویژه روی کار آوردن رژیم های اسلامی برای مقابله با کمونیسم برمبنای سلیقه های فردی وشخصی این حکومت و یا آن دسته از نظام سرمایه داری صورت نمی گیرد، بلکه اجرای این برنامه های سیاسی و نظامی و به طبع آن دستیابی به اهداف بلندمدت امپریالیسم امریکا برای خارج ساختن سوسیالیست ها از میدان مبارزه و بلعیدن ثروت جهانی از پیش توسط برنامه ریزان و ایدئولوگهای نظام  سرمایه داری تعیین وبه وقت لازم به مورد اجرا قرار می گیرد.به طوریکه در این مرحله سرمایه داری از مرحله استعمارواستثمار هم گذشته است. برای این جانیان  حال زمان ومرحله انسان خواریست.

 جان کلام آنچه که امروزه در افغانستان وعراق بویژه در سوریه مشاهده می کنیم نتیجه تلاشهای امپریالیسم غرب به سرکردگی امریکا برای تسلط کامل ودست اندازی کامل برثروت ومنابع جهان است. البته در این میان گاه دیده می شود که اسبان وخران به صاحبان خود لگد می اندازند . هیتلر در آلمان شاه در ایران و رجب ارودغان درترکیه وجنگ جویان راه خدا در عراق وسوریه نمونه هایی از این حکایتهاست. به هرجهت هر آنچه که هیتلردر بسترآرزوهای شیرین خود برای رسیدن پیروزی در مقابل کمونیسیتها دردوران حیاتش از آن محروم ماند، امروزه برای کاپیتالیستهای امریکایی جنبه واقعیت پیدا نموده است.

صحت این گفتار وقتی بیشتر پیداست که می بینیم امپریالیسم امریکا درطول هفتاد سال گذشته نه اینکه رژیم هیتلررا از سرراه خود برداشته است ، بلکه بزرکترین رقیب ودشمن  خود یعنی برنده وفاتح  دروازه های برلین را هم امروزه ازدوررقابت خارج نموده است.

باآنکه امروزه ازشرق تاغرب اکثرحکومتها وسازمانهای خود فروخته اعم از اسلامی یا سبز ولیبرال با استفاده ازبرنامه های سیاسی ومذهبی واعمال زورو قدرت  نحوه وحوزه فعالیت انقلابیون و گروههای سوسیالیستی را تنگ کرده اند، اما با این وجود دورنمای آینده جهان سرمایه داری بسیارتاریک است. ماحصل کلام بیکاری وآینده نامعلوم جوانان، فقرکارگران وکشاورزان ، فراربیش از 50میلیون نفرکودک ازخانه وکاشانه خود ، بویژه جنگ وکشتارهای اخیردر اقصی نقاط جهان بیان کننده واقعیت تلخ وافق تاریک وسراسر وحشت نظام سرمایه داری درشرایط امروزاست.

شاید امپریالیستها توانسته باشند تا کنون با کمک یک کمربند سبزاسلامی واستفاده ازنوکران خود درکشورهای غربی مردم محروم جهان را از دستیابی به انقلاب سوسیالیستی باز دارند، اما بطور یقین باید درمقابل تحول تاریخ وحصول انسانها به آزادیهای جمعی و سوسیالیسم سر تعظیم فرودارند. البته  کاپیتالیستها پس از بمب گذاریهای اخیروعملیات تروریستی گروههای مختلف اسلامی که تا کنون منجربه کشته شدن  صدها نفرازمردم بیگناه در سطح جهان شده است ، دریافته اند که چه اشتباه عظیمی در رابطه با دنبال کردن سیاستهای سیاسی و فرهنگی خود برای مقابله با سوسیالیسم وبویژه  زنده کردن اسلام از بطن هزاروچهارصد سال گذشته و قراردادن آن به عنوان یک سپر سبزمبارزاتی مقابل مارکسیسم مرتکب شده اند. بدیهی است، کسانی که نهالهای این باغ اسلامی را آبیاری کرده اند، حال  اجازه دارند از درختان این باغ اسلامی میوه های رنگارنگ چینند.البته این جوانان زیر هیجده سال سرخورده مسلمان که عاشقانه برای رسیدن به بهشت موعود صدها نفر ازمردم بیگناه را تا کنون باخود به هلاکت رسانده اند، جزو میوه های نارس این باغ اسلامی محسوب خواهند شد.

توصیف پذیر نیست، این اسلامیستها ازریز ودرشت با فرمان اربابان روسی وامریکایی خود دنیا را به آتش وخون کشیده اند.همه جا حکومتهای اسلامی وهواداران اسلام  برای بدست گرفتن قدرت وخدمت به اربابان خود سرگرم  کشتارمردم اند. به طوریکه وقتی در یک گوشه از جهان انسان  بیگناهی  را جان گیرند، قطعا حکومت  ویا فرد مسلمانی  در آن نقش وسهم وافردارد.

برروی مذهب اسلام وجنایات گروهها وباند های اسلامی که امروزه مردم بیگناه را در شهر آلپو به گرو گرفته اند، پرده کشی نکنیم. صدها هزار نفر از کسانیکه امروزه با باند های سیاه  الله واکبر برپیشانی در شهرهای عراق وسوریه زنان وکودکان بی دفاع را کشتارمی کنند، روزانه تا پنج بار ذکر خدا برزبان دارند.این جوانان عاشق راه شهادت وکشتن درراه خدا را از خبطه ومذهب اسلام جدا خواندن وخودرا مسلمان مظلوم ورحیم نامیدن انصاف نیست.این رجب اوردغان قاتل واین صدها هزار آدم مسلمانی که این روزها در ترکیه با شمشیر عمر ویاعلی برجان مردم ترقی خواه این کشورافتادند ، از پیرووان همین اسلامند. مگر تروریستهای الشباب در کشورهای افریقایی به نام الله به دختران 9 ساله تجاوز نمی کنند؟ تا ازدرون شکم این دختران 9 ساله در آیند فرد مسلمانی بیرون آید. مگر درایران حکومت اسلامی ملایان وحشیانه برای پاسداری از دین مبین اسلام انقلابیون ومعترضین خودرا را دسته دسته اعدام و زنان را سنگسارنمی کنند؟. مگر درکشور مسلمان زده عربستان این شیوخ قلدوراسلامی به هنگام قرات قرآن دست وپا از تن مردم جدا نمی کنند ویا درافغانستان فرقه های اسلامی القاعده وطالبان مدارس دختران پا برهنه را به آتش نمی کشند ؟ باورکردنی نیست، درعراق وسوریه این جنگ جویان را ه "خدا" حتی به انسان حیوان وسنگ وبنای امارات هم رحم نمی کنند، آنها حتی آثارباستانی  را هم دشمن خدا می دانند.البته هنوز زمان "مهدی موعود" مسلمین فرا نه رسیده است.

منتظر باشیم تا این حضرت آقا هم ظهور فرماییند.آن وقت به وضوح می بینیم  که جهان را دریایی از خون وآتش فرا میگیرد واگرمردم جهان وتا آن روز راسا برای خاتمه این جنگ وخون ریزی ها برروی زمین که درواقع هم اکنون قسمت اعظم جهان درآن غوطه میخورد، اقدام نکنند ، قبل از اینکه بلاها وسنگهای آسمانی  زندگی انسانها را برروی این کره خاکی خاتمه دهد، انسانها خود زندگی خویش را برروی این کره زمین خاموش  خواهند ساخت. مگر آنکه همه ما خود دست درست داده ودر مقابل امپریالیستها وجهانخواران جانی و نوکران آنها راسا اقدام نماییم . واین  کار هم  قطعا به جزاز راه انقلاب اجتماعی و رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی ازطریق دیگری در تاریخ میسر نیست.

 

امروز کشتار ومحاصره مردم سوریه وفردا قتل وعام ها درایران وسپس سوختن سرزمینهای یخ زده روسها در آتش، این است دورنمای جهان آینده به سرکردگی امپریالیسم امریکا

 

 

 پیش بسوی جهان بدون جنگ وخون ریزی            پیش بسوی جهان سوسیالیستی 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Home Farsi German