شعبد ه بازي جنگ ملايان با امريكا
 

ابر قدرتها و حلقه محافظت از تاسیسات اتمی ملایان

 

 

        جمهوري اسلامي ديگر تيري در كمانه ندارد       

 

قريب 25 سال است كه سردمداران ومزدوران رژيم فاسد و خونخوار  خميني به شعبده بازي وفريب خلق ايران پرداخته اند. وهرباركركسان بال وپرريخته خودرا به صحنه رقابت ونمايشهاي دستوري جامعه سالاران خودفروخته خويش  دعوت مي كنند. جمهوري اسلامي ديگر تيري در كمانه ندارد. پدرپيرجمهوري جباران اين ديكتاتورمتكبرو خون خوار دربار عصمت وطهارت به خوبي مي دانست كه اسلامش فرزندان خلفي را دركيسه علم وعدالت ندارد.ازاين بابت بي جهت نبود، وقتي كه ازجهان پراز راز ورمز خويش دست مي شست، جانشيني پس ازخودانتخاب نكردوشربت شهادت را بي مهابا براي پيوستن به ملوكت اعلا سركشيد. خامنه اي  موهبت مجلس  شوراي شال بندان وعمامه سياهان قداربود كه بجاي بنيان گذار خون وخونريزي راي ولايت وامامت گرفت.رفسنجاني اين دلال وابسته ديروز وامروز به امپرياليسم جهاني به عنوان نماينده سرسپردگان وخويشتن فروختگان مذهبي، توفه ي انتخابات كذب وغيرقانوني  مجلس ملايان  بود كه سالها درمصدررياست وسياست، ايران را به غربي هاي انحصار  طلب وجهان خواران واگذار نمود. خاتمي، ملاي يك لاقبا ي اصلاحات   كسي كه بي كفايتي او دردوران وزرارت   برمردم پوشيده نماند، به يك باره با فريب جوانان ومردم دهشت زده ازديكتاتوري آخوندها به رياست جمهوري ايران سر مي نهد.

 بي آبرويي، رسوايي و افتضاح انتخابات مجلس فرمايشي نگهبانان ضلم وستم طبقاتي  هنوز ازذهن خلق الناس ايران زودوده نشده بود كه عادل حداد اين نماينده مزدور بي كفايت و فرهنگ به دور با حدود هفتاد هزار راي از اوباشان وسرسپردگان به ولايت فقيه با بي شرمي ورذالت بركرسي مجلس عقب ماندگان از تاريخ  سر نهاد. در پي انتصابات فرمايشي سرانجام   احمدي نژاد اين  نماينده واعمال خارجيان استثمارگر برمصدر رياست رژيم جياران جلوس مي كند تا با دستوراز اربابان خود نتنها با برپايي جنگ ويران كننده ديگر ايران را در فقر ونيستي بيشتر فروبرد بلکه از انقلاب كارگري ايران جلو گيري نمايد. ايران سرشار از نعمات مادي سالهاست كه در فقر وگرسنگي دست وپا مي زند. بيكاري وفسادهاي مالي واخلا قي بر ايران ثروتمند وسرشار از اسعتدادهاي مادي ومعنوي سايه افكنده است. جوانان دسته دسته درفرهنگ منحط غربي غرق شده اند. فساد اخلاقي وفرهنگي در بين اقشار ثروتمند جامعه مستولي شده است . به هرطرف كه نگاه مي كني،غم وغصه در چهره  او لانه كرده است . زحمتكشان و محرومان بالاخص كارگران جامعه درزير فشارهاي سهمگين كارومعيشت زندگي روزانه، كمر به لياقت ومنش طبقاتي راست نمي كنند. يش از 50 درصدد از مردم كشور سراسيمه به موادمخدروافيون هاي رنگارنگ پناه آورده اند. رژيم اسلامي مردم را در گلوگاه نابساماني هاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خود به اسيري وبندگي به اسارت گرفته است.تمامي رسانه هاي گروهي وابزارهاي تبليغي دردستان ملايان منفور است.كليه قطب هاي اقتصادي ومراكز توزيع معيشت ومايحتاج روزانه مردم دردستان دلالان وزالوصفتان رژيم قراردارد. نفت وگاز، از جمله طلا ، مس و آهن وانواع مواد معدني  به پايين ترين قيمت خود به حراج وتارج مي رود. درمقابل  سفره غارت وچپاول وباج خواهي ثروتمندان ودولتمردان منفور امريكائي انگليسي وروسي درپپس معاملات وفروش ابزارآلات كشتار جمعي يه ايران روز به روز رنگ و روي بيشتري مي گيرد. همه قدرتمندان جهان در اين بزم خونخواري وغارت ملت دربند ملايان شركت دارند. هنوز كمر  شكسته شده زحمتكشان جامعه از زير هزينه هاي هنگفت جنگ هشت ساله  وخسارات ناشي از ويراني وخرابي هاي جامعه سالاران دربار امامت وشقاوت  راست نشده كه سايه جنگ امپرياليستها كه جمهوري اسلامي به طبعييت از دستور اربابان خويش مجري آن است ، بر ايران عقب مانده ومحروم سايه افكنده است. هنوز روزهاي وحشت و كشتار مردم محروم وبي دفاع عراق وافغانستان در منطقه غروب نكرده است كه رژيم وابسته اسلامي به نمايندگي از انحصار طلبان خارجي  بدون توجه به منابع طبعي وسرشارانرژي ايران در حسرت دستيابي به انواع بمب هاي كشتارجمعي جهت حفظ قدرت خويش وماندن بر كرسي حكومت ولايت خواهان مزدور مي سوزد. بايد اذعان داشت، جنگي كه امروزه وقوع آن امكان مي رود ، جنگ درماندگي و بحران هاي اقتصادي امپرياليستهاست. جنگ ثروت طلبي وقدرت طلبي جناح جباران وزورگويان است. جنگي است ميان جناحهاي سرمايه داري كه بي شك به بهاي نابودي ايران عقب مانده منجر خواهد شد ودراين راه هيچ كس وناكس دنيادوست و آخرت جويي بجز كارگران وزحمتكشان محروم جامعه ملزم به جبران آثار زيانبار آن در آينده نخواهتد بود.

جنگ محكوم بايد گردد  -   جمهوري اسلامي نابود بايد  گردد

 

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

Freiheit für alle politischen Gefangnen im Iran

 

 

 

 

Home Farsi German