خود کرده را تدبیر نیست

 

قومی که برسر خدا هم کلاه گذاشت

 

 

الله اکبر - خمینی رهبر ، این  شعار میلیون ها نفر از مردم ایران بودکه در روز 22 بهمن 57 حکومت الله را جایگزین  حکومت شیطان  ساخت  . غافل از اینکه  این حکومت روح الله عرشه خدایان را هم در آتش  خواهد سوزاند.هرچند ما  معتقد  به این نیستیم که  مردم ایران در آن زمان خود به تنهایی  انقلاب کردند. اما وقتی به وقایع انقلاب مشروطه  و رویدادهای 28 مرداد نگاه می کنیم ویا وقتی  نتایج تلخ  انقلاب بهمن 57  وپشت کردن آن به زحمتکشان ایران را مرور می کنیم در خواهیم یافت که :

 

 هیچ قومی تا کنون این چنین وحشیانه به خلق پشت نکرده است. هیچ قومی  این گونه   خودرا به فرهنگ  ومذهب بيگانه  واگذار نکرده است.هيچ قومی اينگونه درحرف ازيك سو بدنبال آخرت وبهشت موعود وازسوي دگر بدنبال اميال وزندگي ددمنشانه بورژوازي سوق نيافته است. به ايران نگاه كنيد،جبهه ها ي ضد امپرياليستي و كميت انقلابي يون ايران را بررسي كنيد. رژيم خميني وسپاه قتل و خون ريزي وی تحت حکومت الله تمامي نيروهاي انقلابي وفرزندان  شايسته  ايران را به دستور اربابان روسی وچینی دسته دسته اعدام كرده است.به طوريكه در لواي حكومت روح الله، حال سنگ قبر شاه هم درمقابل اين همه شقاوت ها ، آواي  معصوميت وبي گناهي مي خواند. اين قوم ظالم که با الهام گیری از دستورات اسلامی به جان مردم افتادست  ، حداكثر 5  تا  6 ميليون از جمعيت ايران را شامل ميشود  اما در عوض به اندازه 60 ميليون  نفراز امكانات جامعه بهره مي گيرد. اين دلباختگان ودل دادگان به ولايت خون وخونريزي که  از سی سال پیش تا به امروز پشت سیاست های  روس  وچین ایستا دند ، ارتش نظامي وسياسي رژيم وابسته اسلامي   واز عاملان  اصلی کشتارو غارت خلق ایران می باشند. قومی  که به دروغ  عکس روح الله را در ماه  تماشا کرده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home Farsi German