شرارتکاری نوکران امریکا

 

اپوزیسیون در تیرراس ملایان

 

با سازش وتبانی پشت پرده میان دولتمردان امریکا ، ایران وعراق سر انجام دولت دست نشانده مالکی این وظیفه ننگین را برعهده گرفت تا ساکنین اشرف را تا پایان سال جاری از خاک این کشور بیرون کند. در واقع این عمل غیر انسانی واخراج انسانهای بی پناه در این مقطع اززمان توطئه ای است که سردمداران جمهوری اسلامی سالها برای اجرای آن هزینه بسیار هنگفتی به دولت عراق پرداخت نموده اند.

از این نظر جدا از مسایل ایده لوژی  واختلافات گروهی وسازمانی باید در صف اپوزیسیون جمهوری اسلامی یکصدا وبدون تعلل این توطئه ضد انسانی را علیه افرادیکه به هر حال روزگاری با نیت مبارزه با جمهوری اسلامی خانه وکاشانه خودرا ترک کرده ودراین پایگاه گردآمده اند، افشا ومتوقف نمود.همصدا شدن با گروهای مرتجع وطرفدار جمهوری اسلامی که بعضا با مقصر شمردن رهبری مجاهدین خلق در این کارزار سعی در قانونی جلوه دادن اقدامات فاشیستی دولت عراق و لگدمال نمودن ابتدایی ترین حق وحقوق ساکنین قرارگاه اشرف را دارند، ریختن آب به آسیاب دشمن است.اینجا دیگر موضوع مجاهد وغیر مجاهد در کارنیست.همانطوریکه در بعد از جنگ جهانی دوم آوارگان یهودی در هرنقطه از جهان از قانون حق زندگی وکاربهره گرفتند، باید به طبع این قانون همانیستی بیش از 3 هزارنفر ازساکنین اشرف هم مانند هر انسان دیگری بدون درنظر گرفتن وابستگی تش‍کیلاتی وسیاسی ویا مذهبی آنها، شامل قوانین بین المللی یعنی حق پناهندگی در هر کشوری شوند. بی شک تا زمانیکه این امر تحقق نیافته باشد، امپریالیسم امریکا  ودست نشاندگان آنها درعراق مسؤل امنیت و جان این افراد هستند. در واقع اگر دولتمردان خودفروخته عراق برسر این موضوع با آخوندها ی جلاد ووابسته به امپریالیسم چین معامعله نکرده  بودند، نیروهای فاشیستی عراق اینگونه به ساکنین بی پناه کمپ اشرف که مدتها ست در کمند پلیس عراق گرفتارند حمله نمی کردند.حتی پلیس اسراییل با آورگان وپناهندگان فلسطینی تا کنون چنین نکرده استکه عراقی ها با  ساکنین پیروجوان مقرگاه  اشرف رفتار کردند. به طوریکه بنا بر آمار واطلاعات بدست آمده درحمله پلیس عراق به کمپ اشرف بیش از36 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در اصل مسؤل مستقیم این فجایع بعهده دولت امریکا است که  به نوکران خویش در بغداد اجازه می دهد تا این چنین وقیحانه قوانین بین المللی را زیر پا گذارده وهمچون ارتش فاشیستی هیتلر به قتل وعام افراد محاصره شده وبی دفاع به پردازند.اگر چنین نبود، پس دولت مالکی تا کنون باید در یک چهاچوب سیاسی مشخص واز پیش تعیین شده ای اجازه می داد تا این افراد که شمارشان به 3500 نقر بالغ می شود، به طور امن از عراق خارج وبه هرکشوری که می خواهند سفر کنند.

برعکس ساکنین اشرف که حال درتله وباتلاق اشرف گرفتارآمده اند ،آلترناتیو  مشخصی که جان آنها را دربرابر زور وقدرت تجاوزگران عراقی تضمین کند ، درپیش روی خود ندارند . به گفته وگزارشات شاهدان عینی ازجریانات به وقوع پیوسته در کمپ اشرف سازمان مجاهدین به تنهایی   قادر به خارج کردن نیروهای خویش از کشور عراق نیست.از سوی دیگر تسلیم شدن در برابر خواست دولت عراق و برگشتن به زندانهای ایران  به مثابه مرگ این افراد وتضعیف روحیه اپوزیسیون در خارج وداخل می باشد. هرچند بحث نقش وسهم رهبری سازمان مجاهدین خلق در بروزاین فاجعه غم انگیز به وقت خویش بسیار هایز اهمیت است، اما در شرایط حاضر که گرگان گرسنه جمهوری اسلامی در انتظار مخالفان خود نشسته اند (فرق نمی کند که این افراد مجاهد یا چریک فدایی وکمونیست باشند ) انتقاد از رهبری سازمان مجاهدین خلق واشتباه خواندن سیاستهای اتخاذ شده توسط  خانواده رجوی ها در بیست سال گذشته، مشکل افراد محاصره شده در پایگاه اشرف را حل نمی کند. جز آنکه جمهوری اسلامی را  در جهت کشتار مخالفان خود تشویق ومصمم تر کند.

آری نتایج ودستاوردهای طرح حمله به ایران با پشتیبانی ارتش صدام وفتح دروازههای تهران از طریق گردنه مرصاد که پیش از این به شکست وازبین رفتن بخشی از بدنه سازمان مجاهدین منجرگردیده بود و یاتشکیل قرارگاه اشرف واستقرار نیروها وبازوی مسلح سازمان  که امروزه در محاصره کامل نیروهای مرتجع عراقی قرار دارند، اگراز اشتباهات رهبری سازمان تا به امروزمبرا ومصون باشند، اما تحقق  کامل فاجعه  اشرف یعنی تحویل 3500  نفرانسان به دولت فاشیستی ایران جای هیچ بحث ومنطقی برای دفاع  رهبری مجاهدین خلق از سیاستها وتصمیم گیری های غلط ویا صحیح خود طی این سالها باقی نمی گذارد.

جنبه دیگر بحث اینکه بابرچیدن پایگاه اشرف و تحویل ساکنین آن به رژیم جمهوری اسلامی عملا در آینده چیزی از بدنه دفاعی وارتش آزادی بخش مجاهدین خلق درخارج از مرزهای اروپا وامریکا باقی نمی ماند. درنتیجه این امکان وجود دارد  که یکی از بزرگترین نیروی مخالف جمهوری اسلامی که طی 30 سال گذشته بیشترین خسارت جانی را برای مبارزه با رژیم ملایان بدوش کشیده  از میدان مبارزه عملی با حکومت ملایان خارج شود. البته توفیق دولت عراق در اخراج ساکنین اشرف  به کشور ایران ساده وصرفا به منزله اخراج افراد از خاک این کشور نیست.بلکه این امر سیاستی استکه امپریالیستها در برنامه های بلندمدت خود برای تسلط بر اوضاع کشورهای نفت خیز وکنترل گروههای سیاسی و نظامی موجود درمنطقه اتخاذ نموده اند. بنابراین جای تعجب نیست  که با روی کار آمدن حکومتهای اسلامی در ایران، ترکیه، افغانستان ،عراق ، مصر، لیبی وتونس همواره شرایط برای رشد سازمانها سیاسی وافراد آزادیخواه سخت تر وحلقه محاصره برای ادامه بقا وموجودیت نیروهای چپ و گروههای انقلابی اصولا در این کشورها تنگ ترشود.صحت این موضوع را می توان با سرکارآمدن حکومت خمینی در سال 57 وکشتار گروهها وافراد مبارز در ایران  اثبات کرد.

 

 

کمونیستهای آزاد ایران این توطئه واقدام ضد انسانی دولت عراق را علیه ساکنین اشرف محکوم می کند.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Home Farsi German