به یاد کارل مارکس

 

جهان  به مارکس احتیاج دارد

 

 

 Karl Marx, Bedeutender Theoretiker des Kommunismus

 

 

صبر بسیاربباید پدر پیر فلک را تا دگر بارمادر گیتی همچون تو فرزند بزاید

 

تنها هفت ستاره فروزان برآرامگاه ابدي اوحاضربودند. آنان مثال هفت جهان پرازشوروعشق پيكرمردي رابرخاك بدرقه نمودند كه گويي جهان وارث او و او وارث جهان آينده است.                                                             

كارل ماركس اين ابرمرد تاريخ آزادي و اسطوره انكارناپذيرپيكارطبقاتي كارگران و زحمتكشان برعليه جباران ، واقعيت بي چون و چراي شأن ومنزلت انساني است وماركسيسم سیتره افق بيكران آزادي و برابر خواهي راستين تاريخ انسانهاست. زندگي سراسر مطالعه و مبارزه او آنچنان شكوه مند وبرگرفته ازواقعيات اجتماعي واقتصادي اعصاراست كه زبان و قلم ازوصف و توصيف فرازهاي سياسي و فلسفي او عاجز مانده است. حتي فلاسفه و انديشمندان جوامع شرق و غرب برشأ ن ومنزلت فلسفي و انساني او سرتعظيم فرودآورده اند. تنها قسم خوردگان وسرسپردگان جوامع بورژوازي ، نخبگان ومطلق گرايان مرتجع عرصه مذاهب به دشمني و ستيزبا نظرات سياسي وفلسفي او برخواسته اند. به شهادت و قرارتاريخ مبارزات طبقاتي ، برابرخواهي و عدالت طلبي منش ماركسيست هاست و انديشه ماركس گران بهاترين محصول تاريخ آزادي است كه بهاي آنرا هنوزتاريخ طلب نكرده است.

 بافروپاشي نظام به اصطلاح كمونيستي شوروي وزوال انقلاب چين تنها دقل انديشان وراست گرايان ارتجاعي ، مذهبي يون و نخبگان امپرياليسم به شكست ايده لوژي ماركس و ماركيسيم دل خوش نموده اند. حال آنكه روشنفكران و انقلابي يون راستين راه آزادي و سوسياليسم خواهان جهان مي دانند كه ماركس اسطوره خردومنزلت انساني است و ماركسيسم ايده لوژي پرولتاريا براي سرنگوني بورژوازي خواهد بود .

شك نيست كه معتقدين ماركس و ماركسيسم و انقلابيون راه راستين كمونيسم همواره به آرمانهاي طبقه كارگرو خواسته هاي بحق اقشار محروم و طبقه زحمتكشان وفادارمانده وهرگز به عرصه زندگي ننگين و مملوازمحروميت جوامع بورژوازي وجهانخواران امپرياليسم تن در نحواهند داد. 

تاريخ مي گويد ، ماركس نغمه سراي بحق آزادي است و ماركسيسم ايده لوژي برگرفته ازواقعيات تاريخي و حافظ صلح و تكامل انساني است . مهم نيست كه ديدگاههاي سطحي و عاميانه اهل گذر وروشنفكران جوامع بورژوازي و مكتب نرفتگان مذهبي ايرادهايي برماركس وماركسيسم وجامعه كمونيستي وارد ميدانند. زيرا مفهوم اين ايرادها صرفا" نقطه نظرات وتصورات ذهني و كودكانه اهل نمازو بورژواخواهان را بدون هيچ گونه ارتباط علمي ، تاريخي با واقعيت ورسالت تاريخي جامعه كمونيستي ماركس و ماركسيسم تاكيد مي كند.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Home Farsi German